Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Deklarasyonu

  • Anasayfa
  • Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Deklarasyonu

Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Deklarasyonu


Bulunduğumuz bölgelerde sığınmacı ve mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan idareciler ve yerel liderler olarak bizler:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin mültecilerin korunması alanındaki liderliğini ve yürütmekte olduğu çalışmaları takdir ederek,

Mevzuatımızın mültecilere tanıdığı geniş yelpazedeki hak ve hizmetlerin önemini vurgulayarak,

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere; İç İşleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Sağlık ve ilgili tüm bakanlıklar, Valilikler ve İl Müdürlükleri

nezdinde yürütülen özverili çalışmalar ve katkıların önemine bir kere daha dikkat çekerek,

Sürdürülebilir çözümler üretilmesi için, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mültecilerin desteklenmesi alanında önemli rol oynayan tüm kuruluşların geniş katılım ve iş birliğiyle çalışmanın değeri ile kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin koordinasyon içerisinde çalışmalarının verimli sonuçlar doğurduğunun altını çizerek,

Türkiye Cumhuriyeti´ndeki mültecilerin hak ve hizmetlerden yararlanmaları, mültecilerin geçim kaynaklarına erişimleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için geliştirdiği strateji ve politikalar ile bu doğrultuda yapılan çalışmalara imkanlar dâhilinde destek vermeyi taahhüt ederek,

Mültecilere verilen desteklerin kaynak ve hizmetleri zorlayabileceğinden yola çıkarak, hizmetlerin niteliğini ve sürdürülebilirliğini korumak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyonunun sağlanmasının önemli olduğunu belirterek,

Sosyal koruma alanında belediyelerin tamamlayıcı rolünün altını çizerek, mültecilerin ulusal ve uluslararası koruma mekanizmalarına, dezavantajlı grupları önceleyerek dahil edilmelerini ve mültecilerin bu bağlamdaki hakları ve yükümlülüklerine dair bilgilendirilmelerini destekleyerek,

Sosyal uyumun desteklenmesi alanında belediyelerin kapasitesini vurgulayarak, mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasındaki sosyal uyum ile mülteciler ve kurumlar arasındaki diyaloğun

desteklenmesinin gerekli olduğunu dikkate alarak,

Geçim kaynakları alanında, Türkiye´deki ekonomik denge ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, mültecilerin sürdürülebilir şekilde kendi kendilerine yeterlilikleri ve toplum hayatına katkıda bulunmalarını desteklemek üzere istihdam olanaklarına erişimlerinin, iş hayatına katılım konusundaki hak ve yükümlüklülerine dair bilgilendirilmelerinin ve beceri geliştirme ile eğitim olanaklarından yararlanmalarının yüksek önemini vurgulayarak,

Bahsi geçen konular ışığında, yerel yönetimlerin, mültecilerin insan onuruna yaraşan şekilde ülkemizde bulunmaları konusunda değerli bir sorumluluk üstlendiğini, kilit bir rolü olduğunu ve yerel yönetimlerin, ulusal ve yerel mevzuat ve strateji oluşturulması süreçlerine dâhil edilmesi gerektiğini kabul ve beyan ediyoruz.

Bu deklarasyon platformunda yer alan bizler:

1. Mültecilerin var olan ulusal ve uluslararası koruma mekanizmalarına dâhil edilmelerini sağlarken yerel yönetimlerin sunduğu faaliyetlerin birbiri ile uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcı olmasının sürdürülmesi ve ilgili kuruluşlar ile iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimler için koordinasyon platformunun yürütülmesinin;

2. Koordinasyon platformunun, platform üyelerinin uygun gördüğü öncelikler çerçevesinde toplantı gündemini belirleyerek, yılda iki defa olmak üzere, düzenli olarak bir araya gelmesinin;

3. Mülteciler alanında ve/veya mültecilerin de dâhil edildiği çalışmalar çerçevesinde karşılaşılan zorlukların ve çözüm yollarının değerlendirilmesi, iyi uygulamaların paylaşılması, merkezi karar alıcılara strateji ve politika yapmaya yönelik tavsiye metinlerinin oluşturulması ve ilgili diğer konuları ele almak üzere, panel, çalıştay, konferans ve diğer çeşitli toplantı yöntemlerinin kullanılmasının;

4. Yerel yönetimler ve ilgili kuruluşların mevcut imkânlar çerçevesinde toplantılara ev sahipliği yapmasıyla çalışmaların yerelliğinin altı çizilmesinin;

5. Yerel yönetimlerin faaliyet ve stratejilerinin, bahsi geçen öncelik ve ilkeler ışığında belirlenmesinin ve koordinasyon platformu çıktılarının karşılıklı olarak diğer platformlar

ile paylaşılmasının uygun olacağını bildiriyoruz. # File Does Not Exits #